Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Přístupové systémy Liberec


1 - Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy.

Prodávající:  

Přístupové systémy Liberec, Jana Chaloupková IČ 04629817, se sídlem Hvězdná 492/23, 46005 Liberec 5, (dále jen „PSL“)

 

A na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PSL a nebo s ní jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 

Kupující uzavřením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením vlastní objednávky seznámil s VOP a že s nimi výslovně souhlasí v momentě odeslání objednávky.  

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů v nabídce PSL, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, registrovaných značek, firemních log, aj.

 

2 - Před uzavřením smlouvy s PSL

Sdělení

a)     Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně i bez DPH a zahrnují poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se počítají odděleně dle poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

b)     V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit , a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:

1.      ode dne převzetí zboží

2.      Pokud je zboží dodáváno postupně z důvodu nekompletnosti nebo dodání několika částí, lhůta začíná v den převzetí poslední dodávky zboží.

3.      Odstoupení musí zaslat na adresu sídla PSL, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách PSL.

c)     Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1.      Při dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele.

2.      Po opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

3.      Zboží bylo poškozeno, zničeno a nebo dodáno nekompletní (nevztahuje se na obaly).

4.      Se zbožím bylo nakládáno v rozporu s návody.

d)     V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jeho případnou opravou.

e)     Objednávka a příslušná faktura bude uložena v elektronickém archivu PSL, do něhož má registrovaní uživatelé PSL přístup ve svém profilu.

 

3 - Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouva je Kupujícím uzavřena v okamžiku odeslání objednávky na webu provozovatele PSL.

Než Kupující závazně potvrdí a odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Uzavření smlouvy je neprodleně potvrzeno Kupujícímu informativním emailem na ním uvedenou adresu

Uzavřená smlouva je archivována po dobu pěti let od jejího uzavření dle příslušných právních předpisů. Při úspěšném plnění smlouvy není tato přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Dodání zboží

PSL má vlastnické právo k věci do úhrady zboží kupujícím. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

PSL Kupujícímu odevzdává zboží se všemi náležitostmi a doklady, které se ke zboží vztahují.

PSL odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednané jakosti, množství a provedení.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si PSL vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který v jedné objednávce nebo průběhu jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Po uhrazení kupní ceny kupujícím mu bude zboží neprodleně zasláno.

3. Odpovědnost PSL

PSL odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

1.      Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly.

2.      Je věc v odpovídajícím množství a ceně.

3.      Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, netýká se však:

1.      Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2.      Pokud vadu způsobil Kupující sám.

4. Vadné zboží - porušení smlouvy

Je-li dodané vadné zboží, má Kupující právo:

1.      Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. Pokud toto není možné, může Kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však možné a vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.      Na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.      Odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí PSL, jaké právo si zvolil, při oznámení vady.

5. Obecné porušení smlouvy

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nelze zboží řádně užívat.

Pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit.

Oznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu.

Skrytá vada - platí totéž, je-li vada oznámena bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do dvou let po převzetí věci.

6. Záruka

Záruční doba běží od předání zboží Kupujícímu do místa určení. A je určena dle zákonu na dobu 24 měsíců. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

 

4 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

PSL umožňuje odstoupit od smlouvy formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla.

Kupující zboží zašle nebo předá PSL bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PSL nejpozději do čtrnácti dnů všechny peněžní prostředky, které na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, PSL nejsou povinni vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží PSL odeslal.

 

Kompletní VOP jsou uvedeny na webu PSLiberec.cz v sekci podpora odkaz VOP